ZARZĄD KLUBU

 

 WŁADZE KLUBU W KADENCJI 2017-2022

 

ZARZĄD K.S. "GWARDIA" TYCHY

 

ANDRZEJ BOROWIEC - PREZES

DAWID SKRZYDŁO - WICEPREZES

KATARZYNA BOROWIEC - WICEPREZES

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

 MICHAŁ LUBER - PRZEWODNICZĄCY

ROBERT KOZIK - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

RADOSŁAW WAŁKOWICZ - SEKRETARZ

 

 

Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu oraz kierowanie bieżącą działalnością Klubu, a w szczególności:


1)   Zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu,

2)   Przygotowanie sprawozdań na Walne Zebranie,

3)   Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Klubu do organizacji krajowych i międzynarodowych,

4)   Powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych Klubu,

5)   Uchwalanie regulaminów związanych z działalnością Klubu i jego sekcji sportowych,

6)   Nadzór nad pracą biura Klubu,

7)   Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

8)   Zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków Klubu,

9)   Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,

10) Składanie wniosków do Walnego Zebrania Członków Klubu w sprawie nadawania i pozbawiania tytułów członków honorowych,

11)  Ustalanie zasad wynagradzania pracowników Klubu oraz nawiązywanie i rozwiązywanie z nimi

stosunku pracy oraz zawieranie umów cywilno-prawnych na świadczenie usług , a także zawieranie umów cywilnoprawnych na świadczenie usług,

12)  Zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu,

13)  Ustalanie wysokości składek członkowskich,

14)  Udzielanie wyróżnień i nakładanie kar.

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC WŁADZ KLUBU ZAWIERA STATUT K.S "GWARDIA" TYCHY